TERMOPAIE®

Termoizolație ecologică și performantă din paie mărunțite și suflate

chopped straw.png

Deși la prima vedere pare un material neobișnuit pentru construcții, paiele au o istorie bogată în construcția primelor case de pe continentul american încă din secolul XVII. De mai bine de 200 de ani, casele ecologice cu paie, fie sub formă de baloți sau placaje, sunt o tendință care a devenit din ce în ce mai populară în ultimii 40 de ani în vestul Europei și nu numai. 

 

Paiul de grâu (sau alte cereale asemănătotoare) este un produs vegetal, natural și ecologic format din fotosinteza, alimentat de soare, care necesita doar cantități mici de energie pentru procesare. Este un produs secundar al producției de cereale și este considerat un deșeu, deși în prezent este utilizat pentru așternutul animalelor, ca biocombustibil, și din din ce în ce mai utilizat în industria construcțiilor.

Casele eco pasive modulare Nidus sunte termoizolate cu paie prin tehnologia  "blow-in loose chopped straw". Aceasta presupune ca paiele sa fie foarte bine curățate și cernute de praf si impuritati în procese repetate, sunt apoi măcinate și suflate în structura modulară de tip framing la o densitate de 100 kg/m3. Umiditatea este controlată la sub 14%, pentru a nu influența performanța termică și a preveni apariția mucegaiului. Această tehnologie ne permite să prefabricăm modulele într-un timp foarte scurt.   

MATERIAL  NATURAL 

doar paie de grâu, orz și triticale fără aditivi sau compuși chimici

BUN
TERMOIZOLANT

coeficient de transfer λ=0,044 W/mk la o densitate de 100 kg/m3

ABSORB

DIOXID DE CARBON 

prin fotosinteză din atmosferă și stochează 1,35 kg CO2/kg material

SURSĂ 
REGENERABILĂ

materia primă provine din recolte anuale produse local

BUN
FONOIZOLANT

datorită densității mari a paielor în pereți, pardoseală și acoperiș

FAQ

Română

Cum se comportă la foc o casă cu paie?


Paiele sunt un material organic și prin urmare sunt un material combustibil. Însă foarte important, clasa de rezistență la foc a sistemului (structură-termozolație-finisaje) este determinat în mare parte de materialele care acoperă termoizolatia din paie (în cazul nostru, plăci de argila la interior și lemn termotratat sau tablă fălțuită la exterior). Paiele libere ard foarte ușor, însă odată presate sub forma de baloți, plăci sau într-un perete (adesea la 95-130 kg/m3), rezistență la foc crește, deoarece scade nivelul de oxigen dintre fibrele de paie, care întreține arderea. De asemenea, conținutul ridicat de silicați din paie, între 3-14% împiedică propagarea focului: pe măsură ce începe sa ardă, se formează un strat carbonizat care izolează restul paielor din interior. Detalii despre studiu experimental pe un perete din baloți de paie testat conform ISO Standard 834-1 din 1991 puteți accesa aici.
Cât de rezistentă e o casa cu paie?


Rezistența și rigiditatea casei este dată de structura modulară din lemn, care respecta toate precizările și reglementările din normativul P100-1:2013. Paiele acționează doar ca o termoizolatie și nu au rol portant.
Nu se poate forma mucegai în termoizolația din paie?


Fiecare material organic poate fi afectat de apariția mucegaiului. Mucegaiul este o formă de viață puternică ce se dezvolta în special în zonele calde și umede. Însă paiele de grâu, au în mod natural prin compoziția lor materiale precum mineralele, silicații și pectina și, prin urmare, sunt mai greu de pătruns de sporii ciupercilor. Cu toate acestea, trebuie asigurat un nivel de umiditate redus și constant, cum este cazul pentru orice fel de izolație. Termopaiele® au capacitatea de a ghida umiditatea prin capilarele sale către zone mai uscate. Astfel umiditatea circula înapoi în cameră, ceea ce duce la un climat frumos în timpul iernii și vară.
Nu sunt probleme cu rozatoarele care pot intra în pereți?


Nu. Paiele sunt, din cauza cantității mari de minerale și silicati, foarte greu de digerat de către marea majoritate a vietăților. Singurele excepții sunt porcii de guineea, caii și vacile. Datorită densității mari a materialului în structura, devine imposibil ca potențialii daunatori/rozatoare să pătrundă în perete - preferă polistirenul sau alte materiale care sunt mai ușor de penetrat. Mai mult decat atat, pereții casei modulare naturale Nidus sunt placati încă din fabrică atât cu un strat de scândură, cât și cu finisajele interioare și exterioare din argilă, respectiv lemn termotratat.
Ce durată de viață au casele ecologice cu paie?


Casele din baloti de paie sunt mult mai durabile decât se așteptau. Casele care datează de la începutul anilor 1900 sunt încă în picioare în America (primele case din paie au apărut în Nebraska în 1880). De fapt, din moment ce paiul este o fibră naturală, poate dura sute sau chiar mii de ani în condiții favorabile.

English

How does the straw insulation behave under fire conditions?


Straw is an organic material and is therefore combustible. But very important, the class of fire resistance of the house (structure-insulation-finishes) is largely determined by the materials that cover the straw insulation (in our case, clay panels on the inside and heat-treated wood or laminated metallic sheet on the outside). Free straws burn very easily, but once pressed in the form of bales, panels or in a wall (often at 95-130 kg/m3), fire resistance increases, as the oxygen level (which sustains combustion) between the straw fibers decreases. Also, the high content of silica in the straw, between 3-14% prevents the spread of fire: as it begins to burn, a charcoal layer is formed on the surface of the wall that isolates the rest of the straws inside. Details about the experimental study on a straw bale wall tested according to ISO Standard 834-1 from 1991 can be accessed here. https://www.researchgate.net/publication/316463900_Fire_Resistance_of_the_Straw_Bale_Walls
Is a straw house structurally resistant?


The strength and rigidity of the house is given by the wooden structure, which complies with all the specifications and regulations of P100-1: 2013. Straws act only as a heat insulation and do not have a bearing role.
Isn't mold a problem for a house straw house?


Each organic material can be affected by the appearance of mold. Mold is a powerful form of life that develops especially in hot and humid areas. Wheat straws naturally contain materials such as minerals, silicates and pectin, and are therefore more difficult to penetrate by mushroom spores. However, a low and constant level of humidity must be ensured, as is the case for any type of insulation. TERMOPAIE® has the ability to guide moisture through its capillaries to drier areas. Thus the humidity flows back into the room, which leads to a comfortable climate in winter and summer.
Don't rodents break through the straw walls?


No. Straws are, due to the large amount of minerals and silicates, very difficult to digest by the vast majority of life. The only exceptions are guinea pigs, horses and cows. Due to the high density of the material in the structure, it becomes impossible for potential pests/rodents to penetrate the wall - they prefer polystyrene or other materials that are easier to penetrate. Moreover, the walls of the NIDUS Homes covered from the factory with a layer of wood, as well as with clay panels the interior and heat-treated wood or laminated metallic sheets on the exterior as finishes.
What is the lifespan of a straw house?


Straw bale houses are much more durable than expected. Homes dating to the early 1900s are still standing in America (the first straw houses appeared in Nebraska in 1880). In fact, since straw is a natural fiber, it can last hundreds or even thousands of years under favorable conditions.

Deutch

Wie steht es um das Brandverhalten von TERMOPAIE?


Stroh ist ein organisches Material und daher brennbar. Sehr wichtig ist jedoch, dass die Feuerwiderstandsklasse des Hauses (Struktur-Dämm-Oberflächen) weitgehend von den Materialien bestimmt wird, die die Strohdämmung bedecken (in unserem Fall Lehmplatten auf der Innenseite und wärmebehandeltes Holz oder laminierte Metallbleche auf der Außenseite). Freie Stroh ist sehr leicht einzündlich, aber sobald es in Form von Ballen, Paneelen oder in einer Wand (oft mit einer Dichte von 95-130 kg/m3) gepresst wird, steigt der Feuerwiderstand, wenn der Sauerstoffgehalt (der die Verbrennung unterstützt) zwischen den Strohfasern abnimmt. Auch der hohe Gehalt an Kieselsäure im Stroh (zwischen 3 und 14%) verhindert die Ausbreitung von Feuer: Wenn es zu brennen beginnt, bildet sich auf der Oberfläche der Wand eine Kohleschicht, die den Rest der Strohhalme im Inneren isoliert. Details zur experimentellen Untersuchung an einer Strohballenwand, die gemäß ISO-Standard 834-1 von 1991 getestet wurde, findest du hier. https://www.researchgate.net/publication/316463900_Fire_Resistance_of_the_Straw_Bale_Walls
Ist ein Strohhaus strukturell beständig?


Die Widerstandfähigkeit und Stabilität des Hauses wird durch die Holzrahmenstruktur vorgegeben, die allen Spezifikationen und Vorschriften von P100-1: 2013 entspricht. Stroh dient nur als Wärmedämmung und hat keine tragende Rolle.
Welche Lebensdauer hat ein Strohhauses?


Strohballenhäuser sind viel langlebiger als erwartet. In Amerika stehen noch Häuser aus den frühen 1900er Jahren (die ersten Strohhäuser erschienen 1880 in Nebraska). Da Stroh eine natürliche Faser ist, kann es unter günstigen Bedingungen hunderte oder sogar tausende von Jahren halten.
Ist Schimmel nicht ein Problem in einem Strohhaus?


Jedes organische Material kann durch das Auftreten von Schimmelpilzen beeinträchtigt werden. Schimmel ist eine kraftvolle Lebensform, die sich besonders in heißen und feuchten Bereichen entwickelt. Stroh besteht aus natürlichen Materialien wie Mineralien, Silikate und Pektin und sind daher für Pilzsporen schwieriger zu durchdringen. Es muss jedoch eine niedrige und konstante Luftfeuchtigkeit gewährleistet sein, wie dies bei jeder Art von Isolierung der Fall ist. TERMOPAIE® hat die Fähigkeit, Feuchtigkeit durch seine Kapillaren in trockenere Bereiche zu leiten. Dadurch fließt die Luftfeuchtigkeit zurück in den Raum, was im Winter und Sommer zu einem angenehmen Klima führt.
Brechen Nagetiere nicht durch die Strohwände?


Nein. Stroh ist aufgrund der großen Menge an Mineralien und Silikaten für die überwiegende Mehrheit der Lebewesen sehr schwer verdaulich. Die einzigen Ausnahmen sind Meerschweinchen, Pferde und Kühe. Aufgrund der hohen Dichte des Materials in der Struktur können potenzielle Schädlinge / Nagetiere nicht mehr in die Wand eindringen. Sie bevorzugen Polystyrol oder andere Materialien, die leichter zu durchdringen sind. Darüber hinaus sind die Wände der NIDUS Öko-Holzhaus ab Werk mit einer Holzschicht sowie mit Lehmplatten im Inneren und wärmebehandeltem Holz oder laminierten Metallblechen im Außenbereich als Oberflächen versehen.

Français

Comment l'isolant en paille se comporte-t-il en cas d'incendie?


La paille est une matière organique et est donc combustible. Mais très important, la classe de résistance au feu de la maison (structure-isolation-finitions) est largement déterminée par les matériaux qui recouvrent l'isolation en paille (dans notre cas, les panneaux d'argile à l'intérieur et le bois traité thermiquement ou la feuille métallique stratifiée sur l'extérieur). Les pailles libres brûlent très facilement, mais une fois pressées sous forme de balles, de panneaux ou dans un mur (souvent à 95-130 kg / m3), la résistance au feu augmente, car le niveau d'oxygène (qui entretient la combustion) entre les fibres de paille diminue. De plus, la teneur élevée en silice dans la paille, entre 3 et 14%, empêche la propagation du feu: lorsqu'elle commence à brûler, une couche de charbon se forme à la surface du mur qui isole le reste des pailles à l'intérieur. Les détails de l'étude expérimentale sur un mur de ballots de paille testés selon la norme ISO 834-1 de 1991 sont accessibles ici. https://www.researchgate.net/publication/316463900_Fire_Resistance_of_the_Straw_Bale_Walls
Une maison en paille est-elle structurellement résistante?


La résistance et la rigidité de la maison sont données par la structure en bois, qui est conforme à toutes les spécifications et réglementations de P100-1: 2013. Les pailles agissent uniquement comme une isolation thermique et n'ont pas de rôle porteur.
La moisissure n'est-elle pas un problème pour une maison en paille?


Chaque matière organique peut être affectée par l'apparition de moisissures. La moisissure est une forme de vie puissante qui se développe surtout dans les zones chaudes et humides. Les pailles de blé contiennent naturellement des matières telles que des minéraux, des silicates et de la pectine et sont donc plus difficiles à pénétrer par les spores de champignons. Cependant, un niveau d'humidité faible et constant doit être assuré, comme c'est le cas pour tout type d'isolation. TERMOPAIE® a la capacité de guider l'humidité à travers ses capillaires vers des zones plus sèches. Ainsi, l'humidité retourne dans la pièce, ce qui conduit à un climat confortable en hiver et en été.
Les rongeurs ne traversent-ils pas les murs de paille?


Non. Les pailles sont, en raison de la grande quantité de minéraux et de silicates, très difficiles à digérer par la grande majorité de la vie. Les seules exceptions sont les cobayes, les chevaux et les vaches. En raison de la forte densité du matériau dans la structure, il devient impossible pour les ravageurs / rongeurs potentiels de pénétrer dans le mur - ils préfèrent le polystyrène ou d'autres matériaux plus faciles à pénétrer. De plus, les murs des maisons NIDUS étaient recouverts de l'usine d'une couche de bois, ainsi que de panneaux d'argile à l'intérieur et de bois traité thermiquement ou de feuilles métalliques stratifiées à l'extérieur comme finitions.
Quelle est la durée de vie d'une maison en paille?


Les maisons en ballots de paille sont beaucoup plus durables que prévu. Des maisons datant du début des années 1900 sont toujours debout en Amérique (les premières maisons en paille sont apparues au Nebraska en 1880). En effet, la paille étant une fibre naturelle, elle peut durer des centaines voire des milliers d'années dans des conditions favorables.

PAIELE ÎN LUME

Producători, constructori și asociații care dezvoltă tehnologii cu paie 

UP-Straw 

Nord Vestul Europei

UP-Straw este un proiect european de cercetare cu scopul de a dezvolta tehnologii și procese noi de prelucrare și producere materiale de construcție ecologice cu și din paie. Bugetul proiectului este de 6,4 milioane de euro și implică țări precum Marea Britanie, Olanda, Belgia, Germania și Franța, unde au fost și sunt în continuare dezvoltate construcții rezidențiale, comerciale și publice cu paie în diferite configurații: baloți de paie, plăci de paie sau paie mărunțite suflate. Este cel mai mare proiect de dezvoltare dedicat exclusiv îndustriei de prelucrare a paielor pentru construcții.